:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ลงประกาศ: 3 มี.ค. 2565

รายละเอียด: เนื่องจากได้รับการยกเว้นการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ((2) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (วงเงินงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท) หรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ตามมาตรา56(2)(ข)(ง)หรือ(ฉ))


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว