:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

 

     ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของ อำเภอวังเหนือห่างจากที่ว่าการอำเภอวังเหนือ ขึ้นไปทางทิศเหนือ ประมาณ 18 กิโลเมตร ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดลําปาง ขึ้นไปทางทิศเหนือ ประมาณ 140 กิโลเมตรและมีถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นเส้นทางการคมนาคมสายหลัก ตำบลวังแก้ว มี 7 หมู่บ้าน ตามประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง  ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน ประจำปี 2541  ครั้งที่ 7 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พุทธศักราช  ๒๔๕๗ และอนุมัติของกระทรวงมหาดไทย

     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0311.1/ว 0109 ลงวันที่ 13 มกราคม 2541 สาเหตุที่ชื่อตำบลวังแก้ว เนื่องจากตำบลวังแก้วมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง พื้นที่ป่าน้ำตกวังแก้ว ถือเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารซึ่งหมายถึง พื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำ คือ แม่น้ำวัง ซึ่งมีต้นกำเนิดจากบริเวณทางตอนเหนือของน้ำตกวังแก้วบนทิวเขาผีปันน้ำในเขตอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางอันมีขอบเขตจากแนวสันปันน้ำลงมาจนถึงบริเวณที่เริ่มมีน้ำไหลในลำธารนั้น ๆ จึงทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างป่าไม้ ดิน และ น้ำในบริเวณต้นน้ำลำธาร ที่ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีคุณค่าแก่ชาวตำบล ทั้งการทำไร่ทำนา น้ำบริบูรณ์ตลอดปี จึงมีชื่อว่า วังแก้ว มาตั้งแต่อดีตจึงถึงปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว  มีจำนวน 7 หมู่บ้าน  อยู่ในเขต อบต.เต็ม ทั้ง 7 หมู่บ้าน  ได้แก่
หมู่ที่  1  บ้านแม่หีด                   นายดำรงชัย      เครืออินตา                            ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน       
หมู่ที่  2  บ้านฮ่าง                     นายสุรัตน์        กูลพรม                                 ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  3  บ้านป่าแหน่ง                นายสุทธิพงษ์     ก่ายกอง                              ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน        
หมู่ที่  4  บ้านค่ายวัง                  นายพิสิษฐ์        แรงทน                                ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน       
หมู่ที่  5  บ้านฮ่างวังแก้ว              นายสัมฤทธิ์ผล   คนเก่ง                                ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน       
หมู่ที่  6  บ้านห้วยป้าย                นายพิชิต         พรหมมาพิสิต                         ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  7  บ้านห้วยต้นเคาะ            นายเติมศักดิ์      เกิดกูล                               ตําแหน่ง กํานันตําบลวังแก้ว

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว