:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 

ลักษณะที่ตั้ง


   องค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว ตั้งอยู่ ที่บ้านฮ่าง หมู่ที่ 2 ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ห่างจากที่ว่าการอําเภอวังเหนือขึ้นไปทางทิศเหนือ ประมาณ 18 กิโลเมตรห่างจากศูนย์ราชการ จังหวัดลําปางขึ้นไปทางทิศเหนือ ประมาณ 140 กิโลเมตร จากสภาตําบลวังแก้วเดิมได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง

เนื้อที่

    องค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว ตั้งอยู่ตําบลวังแก้ว มีเนื้อที่ทั้งหมด 191.62 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 119,762.5 ไร่

อาณาเขตติดต่อ

   ตําบลวังแก้ว มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขา หมู่บ้านตั้งอยู่ที่ราบลุ่มมีแม่น้ำไหลผ่าน มีป่าไม้ และภูเขา ล้อมรอบประมาณ 80 % มีพนที่ราบลุ่มอยู่สองฝั่งแม่น้ำวัง ห้วยแม่กึ๊ด ห้วยแม่ต๋ม และห้วยตะโก้ง ประมาณ 20 % มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ตําบลป่าหุ่ง    อําเภอพาน           จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้

ติดต่อกับ

ตําบลทุ่งฮั้ว    อําเภอวังเหนือ       จังหวัดลําปาง

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

ตําบลป่าแฝก  อําเภอแม่ใจ          จังหวัดพะเยา

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

ตําบลป่างิ้ว     อําเภอเวียงป่าเป้า   จังหวัดเชียงราย

แหล่งน้ำ

     แหล่งน้ำลําธารแม่น้ำที่สําคัญ คือ แม่น้ำวังซึ่งไหลผ่านตําบลวังแก้ว ต้นกําเนิดแม่น้ำวังมาจาก เทือกเขาผีปันน้ำ ตั้งอยู่ในเขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ห้วยแม่กึ๊ด เป็นต้น กําเนิดของน้ำตกวังแก้ว ซึ่งตั้งอยู่ในเขตติดต่อบ้านฮ่างวังแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบลวังแก้ว นอกจากนี้มีห้วยสายเล็กที่สําคัญ ได้แก่ ห้วยแม่หีด ห้วยขมิ้น ห้วยแม่ต๋ม ห้วยลึก ห้วยตะโก่ง ห้วยเตาปูน ห้วยแม่ตวม ห้วยบอน ห้วยชมพู และห้วยบ่อแง

จํานวนหมู่บ้าน

     องค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว มีจํานวน 7 หมู่บ้าน อยู่ในเขต อบต.เต็ม ทั้ง 7 หมู่บ้าน

ประชากร
 
     ประชากรในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว  มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 3,440 คน แยกเป็น ชาย 1,733 คน หญิง 1,707 คน มีจํานวน 1,138 ครัวเรือน แยกเป็น

 

ชื่อหมู่บ้าน

หมูที่

จํานวน

จํานวนครัวเรือน

รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

ชาย

หญิง

รวม

บ้านแม่หีด

1

264

236

500

196

นายมานัส สวัสศรี                

บ้านฮ่าง

2

207

203

410

135

นายสุรัตน์ กูลพรม                

บ้านป่าแหน่ง

3

360

366

726

265

นายสายันต์ ศิริเมือง

บ้านค่ายวัง

4

275

258

533

166

นายวิศิษฐ์ แรงทน

บ้านฮ่างวังแก้ว

5

247

263

510

179

นายสัมฤทธิ์ผล คนเก่ง

บ้านห้วยป้าย

6

177

186

363

104

นายพิชิต พรหมาพิสิต 

บ้านห้วยต้นเคาะ

7

203

195

398

130

กำนันเติมศักดิ์ เกิดกูล

รวม

1,733

1,707

3,440

1,175