:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางเกี๋ยงคำ สมจิตร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
เบอร์โทร 081-1624598
นายเจริญ แรงทน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
เบอร์โทร 083-3614181
นายกิติพงษ์ อิ่นแก้ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
เบอร์โทร 095 1826073
นายศิวัช ตานาคา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว หมู่ที่ 6
เบอร์โทร 065-4294890
นายจักรี เกิดกูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว หมู่ที่ 2
เบอร์โทร 091-3024108
นายจำรอง ใจชื่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว หมู่ที่ 3
เบอร์โทร 087-0257300
ว่าที่ ร.ต.ฅฑามาร เชื้อเมืองวัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว หมู่ที่ 5
เบอร์โทร 098-9856631
นายบรรจง แม่นยำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว หมู่ที่ 7
เบอร์โทร 097-9296269
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว