:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

กองช่าง
นายกิติพงษ์ อิ่นแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ 09 6681 6049
นางสาวนริศรา ใจคำ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายอนุสรณ์ แซ่กัง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายอาทิตย์ อะโนมา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายภาณุพงษ์ แม่นยำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธวัชชัย แรงทน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางวาริน ห้อยไธสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว