:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

สำนักปลัด
นายกิติพงษ์ อิ่นแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
นายธีทัต ธนศิริวรกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
นายกิติพงษ์ อิ่นแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายสุทธิพันธ์ สิงห์คำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นางสาวธัญรัตน์ พรหมมินทร์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางสาวจามรี ซุกซอน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางแพร กุลพรม
ครู
นางสาวนริศรา ภิระบัน
ครู
นายดนัย วรรณเสถียร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุพจน์ เงินดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรทัย แรงทน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
พนักงานขับรถ
นางหล้า เล่ห์รักษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางวันนา ก่ายกอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวคนึงนิจ ศิริเมือง
คนงานทั่วไป
นายพันธกานต์ ปิ่นแก้ว
พนักงานจ้างเหมา
นายชยุตม์ มีคำเหลือง
จ้างเหมาบริการ
นางสาวศิรินทร สุดคิด
จ้างเหมาบริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว