:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ข้อมูลผู้บริหาร
นายพนม เจนจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว
เบอร์ติดต่อ 08 6180 4123
นายอนุชิต ขันเวท
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว
เบอร์ติดต่อ 08 1162 4559
นายสุทธิพงษ์ ก่ายกอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว
เบอร์ติดต่อ 084-3690722
นายเสาร์ มีคำเหลือง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว
เบอร์ติดต่อ 084-4876669
นายกิติพงษ์ อิ่นแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
เบอร์ติดต่อ 095-1826073
นายธีทัต ธนศิริวรกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
เบอร์ติดต่อ 098-6732995
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว