:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ อปท. (ITA)

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว