:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

กองคลัง
นายธีทัต ธนศิริวรกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวกิตติยา เลางาม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางพิมพ์ใจ ทีเก่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวศิริวิมล ทองยศ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวชนิตา ทองใบ
นักวิชาการคลัง
นางสุภานิตย์ ชาวชายโขง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสุวิชญา ธนศิริวรกุล
ผูัช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจันทกานต์ แย้มศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวพรรณริน ลครพล
จ้างเหมาบริการ บริการทั่วไป (การเงิน)
ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแก้ว
นางสาวนารากาญ แม่นยำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว