:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2566

12 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 12 กันยายน 2566
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมี นายพนม เจนจัด นายก อบต.วังแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมดังกล่าว และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น มีบทบาทในการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมและระงับข้อพิพาทในพื้นที่ชุมชน
เพื่อลดความขัดแย้ง ลดข้อพิพาทโดยไม่จำเป็นต้องนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นการประหยัดเวลา และลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
และเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร