:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีตำบลวังแก้ว

29 พ.ค. 2567

รายละเอียด:

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 อบต.วังแก้ว จัดกิจกรรม"โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีตำบลวังแก้ว" 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชน และสตรีในพื้นที่ตำบลวังแก้ว 7 หมู่บ้าน จำนวน 80 คน โดย

ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความตระหนัก และความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวังความรุนแรงในพื้นที่ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

รูปภาพ/ไฟล์เอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว