:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: กิจกรรมโครงการอบต. เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29 มี.ค. 2567

รายละเอียด:

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2567 ณ หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้หน่วยงานระดับตำบล ออกบริการประชาชน เพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐที่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้วและให้หน่วยงานภาครัฐสามารถรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จนสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้อย่างท่วงที

ผู้เข้าร่วม ได้แก่ ประชาชนหมู่ที่ 1 - 7 ตำบลวังแก้ว เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 377 คน

ข้อเสนอแนะ ที่มาจากประชาชน ในการลงพื้นที่พบปะประชาชน  โครงการ อบต.เคลื่อนที่ และกิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2567 ดังนี้

ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการของการมีส่วนร่วมในการลงพื้นที่พบปะประชาชน มีข้อเสนอแนะและความต้องการ ดังนี้

เรื่องน้ำประปาหมู่บ้าน พบปัญหา ปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค อุปกรณ์เสียบ่อย ทำให้น้ำประปาหยุดไหล และน้ำประปาในหมู่บ้านไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุง พัฒนา ระบบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา ให้มีคุณภาพและให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำประปาหมู่บ้าน

- เรื่องของถนนเส้นทางใช้ในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร ยังมีบางเส้นทางที่ยังไม่ค่อยดี ขอให้อบต.วังแก้ว สนับสนุนงบประมาณ/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหา

-เรื่องของไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)  ยังมีถนน/ซอย ที่ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)  เนื่องจากการเพิ่มของบ้านเรือนประชาชน ทำให้ประชาชนใช้เส้นทางไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง หรือเป็นการเอื้อต่อมิจฉาชีพหรือผู้ใช้สารเสพติดได้ จึงอยากให้ อบต.วังแก้ว สนับสนุนงบประมาณ/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหา

การนำผลการมีส่วนร่วมมาปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ได้มีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567    ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

-เรื่องของน้ำประปาในหมู่บ้าน ให้กองช่างเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบป็อกแทงค์

-เรื่องถนนที่ใช้สำหรับในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร และปัญหาเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)  ที่ประชาชนอยากให้มีการติดตั้งเพิ่มเติม ทางกองช่างได้ออกสำรวจเพื่อเตรียม นำไปแก้ไขตามที่ประชาชนได้เดือดร้อน เพื่อเบิกงบประมาณนำมาแก้ไขตามในข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2567 ต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร