:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

หัวหน้าส่วนราชการ
นายกิติพงษ์ อิ่นแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
เบอร์ติดต่อ 095-1826073
นายธีทัต ธนศิริวรกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
เบอร์ติดต่อ 098-6732995
นายกิติพงษ์ อิ่นแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ 095-1826073
นางพิมพ์ใจ ทีเก่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ 084-9151282
นายธีทัต ธนศิริวรกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ 098-6732995