:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

อำนาจหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
แยกออกได้เป็น 2 ประเภทคืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งอบต. และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเลือกตั้งอบต.
อบต. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม กิจการสาธารณที่อบต. มีอำนาจหน้าที่จัดทำสามารถจำแนกได้ 2 ประเภทคือ

1) กิจการที่อบต. มีหน้าที่ต้องทำในเขตอบต.ดังนี้


    (1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
    (2) รักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
    (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    (5) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
    (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ
    (7) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    (8) บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสำคัญ


2) กิจการที่อบต. อาจจัดทำในเขตอบต. ดังนี้


    (1) ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
    (2) ให้มีการบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
    (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
    (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
    (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
    (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
    (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
    (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของอบต.
    (10) ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม
    (11) กิจการเกี่ยวกับการพานิชย์
    (12) การท่องเที่ยว
    (13) การผังเมือง
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้วดังกล่าวข้างต้นไม่ตัดอำนาจของกระทรวงทบวงกรมองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในการเข้ามาดำเนินการใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลวังแก้วแต่จะต้องแจ้งให้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้วทราบล่วงหน้าและนำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้วเกี่ยวกับกิจการดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาดำเนินงานด้วย

 

อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพ.ร.บสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนตามมาตรา 16 แห่งพ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ดังนี้
(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือท่าข้ามและที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส
(11) การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมการกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การจำกัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
(19) การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
(24) การจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน(ของประชาชนในท้องถิ่น
 
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว


          เพื่อใช้บังคับในเขตอบต. ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของอบต. หรือเมื่อมีกฎหมายกำหนดให้อบต. ออกข้อบัญญัติในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นร่างข้อบัญญัติอบต. จะเสนอได้โดยนายกอบต. หรือสมาชิกสภาอบต. หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้วตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของอบต.


ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาอบต. การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด