:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

กองคลัง
นางพิมพ์ใจ ทีเก่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางพิมพ์ใจ ทีเก่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวศิริวิมล ทองยศ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวชนิตา ทองใบ
นักวิชาการคลัง
นางสุวิชญา ธนศิริวรกุล
ผูัช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิรินธร สุดคิด
พนักงานจ้างเหมาาด้านจัดเก็บรายได้
นางสาวพรรณริน ลครพล
จ้างเหมาบริการ บริการทั่วไป (การเงิน)
ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแก้ว