Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ระบบควบคุมภายใน
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังแก้ว
กองทุนออมบุญวันละบาท
ตำบลสุขภาวะ
กลุ่มอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
การศึกษา


    ในตําบลวังแก้วมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.วังแก้ว จํานวน 1 แห่ง และโรงเรียนสังกัดเขต พื้นที่การศึกษาลําปางเขต 3
จํานวน 2 แห่ง จําแนกได้ ดังนี้
   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.วังแก้ว   
   2. โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 3 ในตําบลวังแก้ว มี 2 แห่ง
       2.1 โรงเรียนแม่หีด (เปิดสอนระดับ อนุบาล – ช่วงชั้นที่ 2)
       2.2 โรงเรียนวังแก้ววิทยา (เปิดสอนระดับ อนุบาล – ช่วงชั้นที่ 3)
   3. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ตำบลวังแก้ว จํานวน 1 แห่ง

ศาสนา ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.00 % ของจํานวนประชากรในเขตตําบลวังแก้ว
       - วัด / สํานักสงฆ์ 5 แห่ง
       - โบสถคาทอริก 1 แห่ง (มีจํานวน 5 ครัวเรือน)

ตารางแสดงจํานวนวัดในพื้นที่ตําบลวังแก้ว

 
ลําดับที่ ชื่อวัด ที่ตั้ง
1 วัดแม่หีด บ้านแม่หีด  หมู่ที่ 1 ตําบลวังแก้ว
2 วัดบ้านฮ่าง บ้านฮ่าง  หมู่ที่ 2 ตําบลวังแก้ว
3 วัดบ้านป่าแหน่ง บ้านป่าแหน่ง  หมู่ที่ 3 ตําบลวังแก้ว
4 วัดค่ายวัง บ้านค่ายวัง  หมู่ที่ 4 ตําบลวังแก้ว
5 วัดใหม่สามัคคีธรรม บ้านห้วยต้นเคาะ  หมู่ที่ 7 ตําบลวังแก้ว

วัฒนธรรม และประเพณีที่สำคัญ   - งานประเพณีสลากภัตต์ เดือนตุลาคม กิจกรรมที่จัด อาทิ ทําบุญ, ตานก๋วยสลาก ฯลฯ
   - งานวันลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน กิจกรรมที่จัด อาทิ การประกวดนางนพมาศ, ขบวนแห่, กระทง, การร้องเพลง ฯลฯ
   - งานวันสงกรานต์ เดือนเมษายน กิจกรรมที่จัด อาทิ ประกวดขบวนแห, เทพีนางสงกรานต์, การรดน้ำ ดําหัว ฯลฯ
   - งานสรงน้ำพระธาตุทองทิพย์ เดือนมิถุนายน กิจกรรมที่จัด อาทิ สรงน้ำพระธาตุทองทิพย์, จุดบั้งไฟ ฯลฯ
   - งานแห่ เทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม กิจกรรมที่จัด อาทิ แห่ เทียนจํานําพรรษา, ทําบุญตักบาตร ฯลฯ

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ถนน ลป-น้ำตกวังแก้ว ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140 
โทรศัพท์ :
054-019808,054-010609  แฟกซ์ : 054-019808,054010609  E-mail : admin@wangkaew.go.th


www.wangkaew.go.th