ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
380
เดือนที่แล้ว
1,075
ปีนี้
3,423
ปีที่แล้ว
6,108
ทั้งหมด
9,531
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17

ลำดับรายการวันที่
1การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น24 ก.ค. 2563
2จริยธรรมของข้าราชการ และวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น24 ก.ค. 2563
3โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256223 ก.ค. 2563
4มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี10 ม.ค. 2562
5การแสดงเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังแก้ว10 ม.ค. 2562
6มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1ตค611 ต.ค. 2561
7ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ1 ต.ค. 2561
8หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง8 ม.ค. 2561

1

X ปิด