ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
811
เดือนที่แล้ว
937
ปีนี้
8,770
ปีที่แล้ว
6,108
ทั้งหมด
14,878
ไอพี ของคุณ
3.233.242.204

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256430 มี.ค. 2564
2มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน1 ต.ค. 2563
3การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร14 ก.ค. 2563
4แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ITA14 ก.ค. 2563
5นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว 6 ม.ค. 2563
6มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ3 ม.ค. 2563
7มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน3 ม.ค. 2563
8มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม3 ม.ค. 2563
9มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ3 ม.ค. 2563
10หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 ต.ค. 2562
11หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ต.ค. 2562
12หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูฏจ้างประจำ และพนักงานจ้าง20 พ.ย. 2558
13ประมวลจริตธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2553 18 ธ.ค. 2552

1

X ปิด