ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
811
เดือนที่แล้ว
937
ปีนี้
8,770
ปีที่แล้ว
6,108
ทั้งหมด
14,878
ไอพี ของคุณ
3.233.242.204

ลำดับรายการวันที่
1พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ22 มิ.ย. 2564
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254822 มิ.ย. 2564
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาจัดหาประโยนข์ในทรัพย์สิน22 มิ.ย. 2564
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงิน22 มิ.ย. 2564
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ22 มิ.ย. 2564
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ก22 มิ.ย. 2564
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน(1)22 มิ.ย. 2564
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน22 มิ.ย. 2564
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบปร22 มิ.ย. 2564
10รประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)13 ก.ค. 2563
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.254313 ก.ค. 2563
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 255913 ก.ค. 2563
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256013 ก.ค. 2563
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 254713 ก.ค. 2563
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 254713 ก.ค. 2563
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255913 ก.ค. 2563
17พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.255213 ก.ค. 2563
18พระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 256213 ก.ค. 2563
19พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.256213 ก.ค. 2563
20พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254213 ก.ค. 2563

12  >> >|

X ปิด