ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
811
เดือนที่แล้ว
937
ปีนี้
8,770
ปีที่แล้ว
6,108
ทั้งหมด
14,878
ไอพี ของคุณ
3.233.242.204

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คำขวัญตำบลวังแก้ว

วิสัยทัศน์ ( Vision) การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว

พันธกิจ (Mision)

  1. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. เสริมสร้างพัฒนาคนในชุมชนทั้งทางร่างกายและจิตใจ
  4. ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  5. พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)

   1. ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่สะดวก รวดเร็วขึ้นและปลอดภัย
   2. ตำบลวังแก้วมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
   3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
   4. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
   5. อบต.วังแก้วเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

X ปิด