ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด


ปราบปรามทุจริต

facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,854
เดือนที่แล้ว
1,716
ปีนี้
19,174
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
48,941
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ 26 เม.ย. 2566
2หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ลว.31-1-6331 ม.ค. 2563
3ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลว.31-1-6331 ม.ค. 2563
4มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินับการรักษาวินัย,ให้ออกจากราชการ พ.ศ.256227 ธ.ค. 2562
5หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256231 ก.ค. 2562
6หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256231 ก.ค. 2562
7มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2)3 ก.ค. 2561
8ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง สอบสวน ลงโทษทางวินัย อุธรณ์ ร้องทุกข์ พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558
9หลักเกณฑ์ ก.อบต.จังหวัดลำปาง ฉบับแรก หมวด 10 การเลื่อนขั้นเงินเดือน20 พ.ย. 2544
10กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 6 หมวด 7 หมวด8 หมวด 9)25 มิ.ย. 2543

1

X ปิด