ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,548
เดือนที่แล้ว
1,199
ปีนี้
1,548
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
31,315
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ หารือการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบเเข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล25 มี.ค. 2565
2ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล25 มี.ค. 2565
3ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทัวไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.255825 มี.ค. 2565
4ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น25 มี.ค. 2565
5ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทัวไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกัลบเข้ารับราชการ พ.ศ.256329 เม.ย. 2563
6ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 42) พ.ศ.256230 พ.ค. 2562
7ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.256213 พ.ค. 2562

1

X ปิด