ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,548
เดือนที่แล้ว
1,199
ปีนี้
1,548
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
31,315
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 4 การสรรหาบุคคล)30 ต.ค. 2563
2หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 256228 ก.ค. 2562
3มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.256213 พ.ค. 2562
4หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 51) พ.ศ. 25619 ม.ค. 2562
5หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 50) พ.ศ. 25615 ต.ค. 2561
6หลักเกณฑ์และเง่อื นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล20 พ.ย. 2545
7กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 4 การสรรหาบุคคล)25 มิ.ย. 2544

1

X ปิด