ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,548
เดือนที่แล้ว
1,199
ปีนี้
1,548
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
31,315
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256510 เม.ย. 2565
2แผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568 10 ม.ค. 2565
3รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขยายและปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 (รอบ12เดือน)13 ธ.ค. 2564
4มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256430 มี.ค. 2564
5มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน1 ต.ค. 2563
6การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร14 ก.ค. 2563
7แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ITA14 ก.ค. 2563
8นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว 6 ม.ค. 2563
9มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ3 ม.ค. 2563
10มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน3 ม.ค. 2563
11มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม3 ม.ค. 2563
12มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ3 ม.ค. 2563
13หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 ต.ค. 2562
14หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ต.ค. 2562
15หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูฏจ้างประจำ และพนักงานจ้าง20 พ.ย. 2558
16ประมวลจริตธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2553 18 ธ.ค. 2552

1

X ปิด