ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด


ปราบปรามทุจริต

facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,854
เดือนที่แล้ว
1,716
ปีนี้
19,174
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
48,941
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ลำดับรายการวันที่
1จริยธรรมของข้าราชการ และวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น24 ก.ค. 2563
2การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น24 ก.ค. 2563
3โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256223 ก.ค. 2563
4การแสดงเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังแก้ว10 ม.ค. 2562
5มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี10 ม.ค. 2562
6ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ1 ต.ค. 2561
7มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1ตค611 ต.ค. 2561
8หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง8 ม.ค. 2561

1

X ปิด