ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,548
เดือนที่แล้ว
1,199
ปีนี้
1,548
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
31,315
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่4)พ.ศ.25624 มี.ค. 2565
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3)4 มี.ค. 2565
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.25604 มี.ค. 2565
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25524 มี.ค. 2565
5พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ22 มิ.ย. 2564
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254822 มิ.ย. 2564
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาจัดหาประโยนข์ในทรัพย์สิน22 มิ.ย. 2564
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงิน22 มิ.ย. 2564
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ22 มิ.ย. 2564
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ก22 มิ.ย. 2564
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน(1)22 มิ.ย. 2564
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน22 มิ.ย. 2564
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบปร22 มิ.ย. 2564
14รประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)13 ก.ค. 2563
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.254313 ก.ค. 2563
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 255913 ก.ค. 2563
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256013 ก.ค. 2563
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 254713 ก.ค. 2563
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 254713 ก.ค. 2563
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255913 ก.ค. 2563

1 2   >>  >|

X ปิด