ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด


ปราบปรามทุจริต

facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
321
เดือนที่แล้ว
3,288
ปีนี้
26,002
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
55,769
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256028 ก.พ. 2566
2พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256228 ก.พ. 2566
3พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 256512 ต.ค. 2565
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่4)พ.ศ.25624 มี.ค. 2565
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3)4 มี.ค. 2565
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.25604 มี.ค. 2565
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25524 มี.ค. 2565
8พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ22 มิ.ย. 2564
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254822 มิ.ย. 2564
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาจัดหาประโยนข์ในทรัพย์สิน22 มิ.ย. 2564
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงิน22 มิ.ย. 2564
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ22 มิ.ย. 2564
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ก22 มิ.ย. 2564
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน(1)22 มิ.ย. 2564
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน22 มิ.ย. 2564
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบปร22 มิ.ย. 2564
17รประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)13 ก.ค. 2563
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.254313 ก.ค. 2563
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 255913 ก.ค. 2563
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256013 ก.ค. 2563

1 2   >>  >|

X ปิด