ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,548
เดือนที่แล้ว
1,199
ปีนี้
1,548
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
31,315
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

บริการขั้นพื้นฐาน

สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านฮ่าง จํานวน 1 แห่ง
(ที่ตั้ง : บ้านฮ่างวังแก้ว หมู่ที่ 5)     

                                                                
การคมนาคม
     ถนนลาดยางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จากที่ว่าการอําเภอวังเหนือ ถึงน้ำตกวังแก้ว ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร


แหลงน้ำที่สร้างขี้น
     ประปาหมู่บ้าน 6 แห่ง

 

ตารางแสดงเขตประปาที่มีพื้นที่ระบบประปาใช้อยู่  6 หมู่บ้าน ดังนี้

ชื่อหมู่บ้าน

ที่ตั้ง

ระบบประปา

บ้านแม่หีด

หมู่ที่  1

ผิวดิน

บ้านป่าแหน่ง

หมู่ที่  3

ผิวดิน

บ้านค่ายวัง

หมู่ที่  4

ผิวดิน

บ้านฮ่างวังแก้ว

หมู่ที่  5

บาดาลขนาดใหญ่

บ้านห้วยป้าย

หมู่ที่  6

ผิวดินขนาดกลาง

บ้านห้วยต้นเคาะ

หมู่ที่  7

ผิวดินขนาดกลาง


ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่


   1) แร่ดินขาว พื้นที่บ้านป่าแหน่ง หมู่ที่ 3
   2) น้ำตกวังแก้ว เขตติดต่อบ้านฮ่างวังแก้ว หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ห่างจากหมู่บ้านระยะทาง 6 กิโลเมตร
   3) น้ำตกวังทอง ตั้งอยู่ ในเขตบ้านป่าแหน่ง หมู่ที่ 3 ห่างจากหมู่บ้าน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร

มวลชนจัดตั้ง

   1) ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น  จํานวน 70 คน
   2) อาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร. ) จํานวน 150 คน
   3) อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตําบลวังแก้ว จํานวน 100 คน

X ปิด