ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด


ปราบปรามทุจริต

facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
321
เดือนที่แล้ว
3,288
ปีนี้
26,002
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
55,769
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

     ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของ อำเภอวังเหนือห่างจากที่ว่าการอำเภอวังเหนือ ขึ้นไปทางทิศเหนือ ประมาณ 18 กิโลเมตร ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดลําปาง ขึ้นไปทางทิศเหนือ ประมาณ 140 กิโลเมตรและมีถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นเส้นทางการคมนาคมสายหลัก ตำบลวังแก้ว มี 7 หมู่บ้าน ตามประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง  ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน ประจำปี 2541  ครั้งที่ 7 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พุทธศักราช  ๒๔๕๗ และอนุมัติของกระทรวงมหาดไทย

     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0311.1/ว 0109 ลงวันที่ 13 มกราคม 2541 สาเหตุที่ชื่อตำบลวังแก้ว เนื่องจากตำบลวังแก้วมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง พื้นที่ป่าน้ำตกวังแก้ว ถือเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารซึ่งหมายถึง พื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำ คือ แม่น้ำวัง ซึ่งมีต้นกำเนิดจากบริเวณทางตอนเหนือของน้ำตกวังแก้วบนทิวเขาผีปันน้ำในเขตอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางอันมีขอบเขตจากแนวสันปันน้ำลงมาจนถึงบริเวณที่เริ่มมีน้ำไหลในลำธารนั้น ๆ จึงทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างป่าไม้ ดิน และ น้ำในบริเวณต้นน้ำลำธาร ที่ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีคุณค่าแก่ชาวตำบล ทั้งการทำไร่ทำนา น้ำบริบูรณ์ตลอดปี จึงมีชื่อว่า วังแก้ว มาตั้งแต่อดีตจึงถึงปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว  มีจำนวน 7 หมู่บ้าน  อยู่ในเขต อบต.เต็ม ทั้ง 7 หมู่บ้าน  ได้แก่
หมู่ที่  1  บ้านแม่หีด                   นายดำรงชัย      เครืออินตา                            ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน       
หมู่ที่  2  บ้านฮ่าง                     นายสุรัตน์        กูลพรม                                 ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  3  บ้านป่าแหน่ง                นายสุทธิพงษ์     ก่ายกอง                              ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน        
หมู่ที่  4  บ้านค่ายวัง                  นายพิสิษฐ์        แรงทน                                ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน       
หมู่ที่  5  บ้านฮ่างวังแก้ว              นายสัมฤทธิ์ผล   คนเก่ง                                ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน       
หมู่ที่  6  บ้านห้วยป้าย                นายพิชิต         พรหมมาพิสิต                         ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  7  บ้านห้วยต้นเคาะ            นายเติมศักดิ์      เกิดกูล                               ตําแหน่ง กํานันตําบลวังแก้ว

X ปิด